Tartu Rahvaülikooli esilehele

Nõustamisoskuste koolitus. Kuidas toetada täiskasvanud õppijat edasise haridustee kujundamisel?

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja eelkõige praktilised oskused, kuidas nõustada haridusvalikute tegemisel inimesi, kel puudub pikka aega õpikogemus või on see olnud negatiivne, kuidas aidata inimestel leida motivatsiooni õppimiseks ja suunata neid edasi õppima nii koolitustele kui tasemeõppesse.

Koolitus toimub:7.01-4.03.2019 E 07.01, T 08.01, R 08.02, E 04.03 kell 9-16Vaksali 7
Maht:32 akadeemilist tundi
Hind: Tasuta!

Koolituse kogumaht on 40 tundi, millest 32 tundi auditoorset tööd ja 8 tundi iseseisvat tööd.

1. koolituspäev

 1. Töömaailma suundumused ja trendid. Keda tööturg vajab lähitulevikus? Millised on tööandjate ootused tööjõule? Kuidas on muutunud töötamise vormid, harjumused? Mida ootavad tööandjalt ning töökeskkonnalt erinevas vanuses inimesed.
 2. Täiskasvanud õppija eripärad, täiskasvanute õppimist mõjutavad tegurid. Ennastjuhtiv õppija ja elukestev õpe. Täiskasvanute õpiharjumused Eestis. Miks täiskasvanu ei jõua õppesse- probleemid, takistused, hoiakud.
 3. Täiskasvanute enesearengu suunamine. Arendamise põhimõtted. Nõustaja/konsultandi roll arengu toetamisel. Nõustamise põhisuunad: enese- ja töömaailma tundmaõppimine, arengueesmärkide seadmine, konkreetse tegevusplaani koostamine, takistuste ületamine.
 4. Õppimise võimalused ja trendid. Koostööpartnerid ja võrgustik nõustamistegevuse toetajana.Infoallikad: nõustamist toetavad infoallikad. Iseseiseva infootsingu ülesande tutvustamine.

  2. koolituspäev

 5. Nõustaja roll täiskasvanute arengu toetamisel koolitusasutuses. Nõuded ja ootused nõustajale. Arendava suhte karakteristikud, nõustaja kompetentsid. Eetikaküsimused.
 6. Nõustamisprotsess, nõustaja tegevused erinevatel etappidel. Nõustamistegevust toetavad suhtlemisoskused: kontaktiloomine ja aktiivne kuulamine. Nõustamiseks sobiva õhkkonna loomine.
 7. Nõustamisvestluse praktiseerimine : usaldusliku suhte loomine, nõustamiskokkuleppe sõlmimine. Eneseteadlikkus valikute tegemise nurgakivina. Eneseteadlikkuse tõstmise võimalused, toetavad meetodid.
 8. Nõustamisvestluse praktiseerimine: aktiivne kuulamine vajaduste selgitamiseks ning info kogumiseks. Infootsingu ja nõustamisoskuste teemalise kodutöö tutvustamine.

  3. koolituspäev

 9. Th. Gordon käitumisviiside aken suhtlemisvalikute alusena nõustamisvestluse läbiviimisel. Selge eneseväljendamise oskuse kasutamine.
 10. Nõustamisvestluse praktiseerimine: alternatiivide tutvustamine.
 11. Motivatsiooni erinevad liigid. Motivatsiooni märgid. Täiskasvanu motivatsiooni toetamine. Liikumine muudatuse poole, takistuste ületamine.
 12. Arengutakistused ja pühholoogilise vastupanu tähendus, nende ületamise võimalused. Isesesiva nõustamisoskuste teemalise ülesande selgitamine.

  4. koolituspäev

 13. Iseseisva ülesande tagasiside ja arutelu. Keerulised situatsioonid nõustamisel, nende ületamise võimalusi.
 14. Arengu eesmärgistamine ja tegevusplaani koostamine – unistustelt konkreetsetele tegevustele liikumine. Arenguplaani koostamist toetavad mudelid (nt STAR, Grow) toetavad mudelid, nende kasutamine.
 15. Nõustamisvestluse kõigi komponentide praktiseerimine - õpiväljundite saavutamise kontrolliks.
 16. Koolituse kokkuvõtted. Osalejate arenguplaani koostamine. Koolituse lõpetamine, tagasiside.

Koolituse raames kasutatakse peamiselt tegevuslikke ja aktiviseerivaid meetodeid: lühiloengud, praktilised harjutused, eneseanalüüsi ülesanded, grupitööd jpm.

Juhendajad

Kadri Kõiv

Kadri Kõiv on tegutsenud koolitajana üle 15 aasta, peamisteks koolitusvaldkondadeks on meeskonna- ja juhtimistreeningud, töötajate arendamisega seonduv ning enesejuhtimise oskused (sh stressi ja läbipõlemise ennetamine).

Kadril on suhtlemistreeneri ja täiskasvanute koolitaja kutsed (EKR 7. tase), ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu asutajaliige ning kutsestandardi töögrupi liige. Kadril on rikkalik kogemus koolitajatele mõeldud koolituste läbiviimise, sh suhtlemistreenerite väljaõpetamise alal. Konsulteerinud erinevaid organisatsioone sisekoolitussüsteemide ja (sise)koolitajate arendamise teemadel.. Vaata lisa: http://developdesign.eu/kadri/

Mai Timmi

Mai on lõpetanud Tallinna Ülikoolis andragoogika (BA) ja hariduse juhtimise (MA) erialad. Täiskasvanuhariduse valdkonnas on ta töötanud alates 2005. aastast, seda nii mittetulundusühendustes (projektijuhi, koolitaja, koolituskeskuse juhatajana) kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumis täiskasvanuhariduse osakonnas (eksperdi, programmijuhina).

Koolitajana on Mai tegutsenud oma põhitöökohtade kõrvalt, koolitades nii noori kui täiskasvanuid. Peamisteks teemadeks on olnud arengukavade protsesside juhtimine, toetamine, projektiideedest projektide väljaarendamine jne. Alates 2017. aastast on Mai ka suhtlemistreener ning viinud läbi koolitusi nii mõjutamisoskuste, nõustamisoskuste kui ka keeruliste suhtlemisolukordade teemadel.

Mai iseendast: "Mulle meeldib jälgida täiskasvanuid ja nendega toimuvaid muutusi, tutvustada võimalusi ja julgustada ennast arendama!"

Koolitus toimub projekti „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis“ tegevusena ja on osalejatele tasuta.

Osale kursusel!