„Draamaõpetus – mänguline aktiivsus õpetamises“ jätkukursus

Jätkukoolitus on mõeldud kõigile, kes on varem draamaõppega kokku puutunud ja neile, kes osalesid esimesel koolitusel „Draamaõpetus – mänguline aktiivsus õpetamises“.

Tänapäeval on probleemiks laste vähene motiveeritus õppida teadmiste ja oskuste omandamiseks. Draamaõpe aga toetab ja mõjutab lapse õpiharjumusi, motiveerides teda aktiivselt osalema õppetöös. Draamaõpetus on mänguline tegevusprotsess ning on võrreldes akadeemilise õppega (tavaõpe) atraktiivne, tugeva energialaenguga, vabastav ja emotsioone puudutav. Draamaõpetuse kaudu on õppimine meeldiv, isegi lapsele vastumeelsetes ja raskena tunduvates teemades, sest loominguliste tegevuste kaudu on lapse teadlik meel suunatud mujale, stimuleerides alateadlikku õppimist. Alateadlik õppimine on teadmiste ja oskuste omandamine ilma õpitavale objektile tähelepanu fokusseerimata, kus teadmisi omandatakse õppimisega otseselt mitteseotud tegevuste kaudu. Draamaõppes ei tundu lapsele õppetöö õppimisena, vaid mängulise tegevusena, mille kaudu alateadlikult omandatakse uusi teadmisi, oskusi.

Antud koolitus on jätk koolitusele „Draamaõpetus – mänguline aktiivsus õpetamises“, kus tutvustati draamaõpetuse põhimõteteid, draamaõpetuse olemust ja eesmärke ning anti teoreetiline ülevaade draamaõppest kui õppe- ja kasvatusprotsessist ning draamaõpetuse meetodi võimaluste rakendamise printsiipidest õpetamis- ja kasvatustegevuses koos näitlikustatud draamaõpetuse tüüptegevustega.

Jätkukrsusel keskendutakse peaasjalikult praktilise kogemuse saamisele draamaharjutuste, -mängude ja –ülesannete läbiviimisest ja nende analüüsimisest. Tutvustatakse ja praktiseeritakse draamatehnikaid ja nende rakendamiste võimalusi õppe- ja kasvatustöös.

Koolitus toimub mõlemal päeval praktikumina, mille ajal sooritatakse koolitaja poolt antud ülesandeid draamaõpetuse kui meetodi kasutamise praktiseerimiseks ja kogemuse saamiseks ning millele järgneb interaktiivne sooritatud ülesannete arutelu.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • draamaõpetuse tegevused – arendavad harjutused, teatraalne mäng/ülesanne (dramatic playing) ning nende lõimimine õppe- ja kasvatustööga;
  • draamaõpetuse tehnikad - etüüd kui pedagoogiline protsess, rollimängud – piiranguteta enese avamine ja kogemuslik avastamine, pantomiim kui sõnatu kehalise väljenduse kunst (liikumine ja tableau), imiteerimine, improvisatsioonid, dialoog ning nende rakendamine õppe- ja kasvatustöös;
  • emotsioonid ja nende esitamine (verbaalselt, mitteverbaalselt), hääle kasutamine (toon, tämber, selgus, diktsioon, artikulatsioon), sõnaline ja sõnatu dialoogiline suhtlus (kuulamine, tähelepanelikkus, reageering), koostöö (teistega arvestamine, kompromisside leidmine, tolerantsus).