Eesti keel (eesti keele baasil)

Kursus sobib õppijatele, kelle suuline eesti keele oskus on A1 tasemel. Kursuse sihtgrupiks on rahvusvahelise kaitse saajad.

Kursuse kirjeldus

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Õppemeetodid: kuulamis-, lugemis-, ja kirjutamisharjutused, suuline vestlus, grupi- ja paaritöö, video vaatamine.

Kursusel käsitletavad teemad

  • Viisakus- ja toimetulekuväljendid
  • Mina ja minu perekond
  • Meie elukeskkond, tee juhatamine
  • Argitegevused ja vaba aeg
  • Töö, haridus, ametid
  • Tervis, arsti juures, apteegis
  • Söök ja jook
  • Lihtsa kirja ja teksti koostamine, blanketi täitmine juhendaja abil (CV ja kandideerimisavalduse koostamine)
  • Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad

Iseseisev töö

Õpitu kordamine ja harjutamine (võimaluse korral veebipõhiste õppematerjalide, nt „Keeleklikk“ abil) ning koostöös tugiisikuga õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Õppematerjalid

Koolitajate poolt koostatud töölehed Publitseeritud õppematerjalid: • Pesti, M., Ahi, H. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2“. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus, 2015. • Kingisepp, L., Ilves M. „Keeleklikk. Eesti keele algkursus algajatele 0-A2“. https://www.keeleklikk.ee • Eesti keel e-õppes. Sõnavara omandamine. http://els.leveranse.com/

Õppekava koostamise alus:

Euroopa keeleõppe raamdokument