Läti keel veidi oskajale

Läti keele algkursus veidi oskajale A1.1>A1.2

Kursuse kirjeldus

Kursus baseerub õpikul: "Latviešu valoda" Ilze Zagorska.

Teemad: pere, kodu ja mööbliesemed, kellaaeg, ja kuupäev, nädalapäevad, ametid, toiduained, poeskäik, väljas söömine, linnas orienteerumine ja tee küsimine, hobid.

Grammatika: käänamine akusatiivis ja daativis, eessõnad genitiivi, akusatiivi ja daativiga. Tegusõnad: pöördkonnad, olevik, minevik ja tulevik, käskiv kõneviis. Arvsõnad, ühildumine nimi- ja omadussõnaga.

Hääldus: e hääldusreeglid; erinevad kuulamis- ja hääldusharjutused.

Õppe kogumaht

26 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 13 tundi iseseisvat tööd.