Soome keel algajatele

Kursus sobib neile, kes pole varem soome keelt õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Soome keel algajatele A1
19.09.2018-2.01.2019
K 17.15-18.45
Pepleri 4
30 Heidi Iivari 165 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Kursuse kirjeldus

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja esitatakse erinevaid dialooge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada kuulamisharjutused ja videote vaatamine.

Teemad: Hääldamine, tervitused ja viisakusväljendid, enesest, oma perest ja kodust rääkimine, aja väljendamine, hinna küsimine ja ostmine, tellimine toidukohas, tööd ja ametid, reisimine ja transport.

Sõnavara: Numbrid, maad, rahvad, keeled, värvid, aastaajad, kuud, nädalapäevad, ilmakaared, pere ja sugulased, mööbliesemed ja majapidamistarbed, toiduained, omadussõnad, riskisõnad.

Grammatika: olla-tegusõna olevikus ja lihtminevikus, vokaalharmoonia, küsimused, tegusõnatüübid ja tegusõnade pööramine olevikus, astmevaheldus, osastav kääne, kohakäänded.

Õppematerjalid Peatükid 1-9 õpikust Suomen mestari I. Suomen kielen oppikirja aikuisille

Soome keele kursused on heal tasemel! Jään ikka rahvaülikooliga (käin ka inglise keeles), see on nö "alma mater" juba viimaseid 8 aastat. Kohtumiseni! 

Leena