Inglise keele algtase A1

Inglise keele algkursus A1.1 (Beginner A1.1). Kursus sobib neile, kes ei ole varem inglise keelt õppinud ja soovivad alustada päris algusest. Saavutatav keeletase on A1.1.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Algtase A1.1 UUS
14.01-27.05.2019
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
40 Piret Kivi 180 €
 Algtase A1.2 grupp 1 II osa
14.01-15.04.2019
EK 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
54 Juta Hennoste 232 €
 Algtase A1.2 grupp 2 II osa
15.01-18.04.2019
TN 18.45-20.15
Pepleri 4, Tartu
54 Mariliis Ruutma 232 €
 Inglise keel A1.1 lisagrupp
21.01-3.06.2019
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
40 Meeli Tonka 180 €
 на базе русского языка A1.1
13.02-22.05.2019
K 15.00-16.45
Pepleri 4, Tartu
32 Evgenia de la Haye 112 €
 Algtase A1.2 minirühm II osa
8.01-30.04.2019
TN 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
54 Ludmilla Alver 378 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele algtase A1: algtase A1.2 grupp 1 II osa

Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Kursus sobib õppijale, kes on A1.1 taseme juba läbinud.

Inglise keele algtase A1: algtase A1.2 grupp 2 II osa

Õppetöö toimub A1.2 tasemel. Kursus sobib õppijale, kes on A1.1 taseme juba läbinud.

Inglise keele algtase A1: на базе русского языка A1.1

АНГЛИЙСКИЙ – БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (на базе русского языка)

Inglise keele algtase A1: algtase A1.2 minirühm II osa

Minirühm - 3-5 õpilast. Inglise keele algkursus A1.2. Jätkukursus.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal:

"New Headway Beginner" 4th Edition

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 1 Hello! Viisakusväljendid. Tegusõna olema.. See on… - This is … Arvud 1-10. Nimisõna mitmus.

Unit 2 Your world. Maad ja rahvad. Asesõnad he/she/they; his/her. Küsilaused. Arvsõnad 11-30.

Unit 3 All about you. Ametid. Isiklik informatsioon. Eitavad laused. Lühivastused. Viisakusväljendid.

Unit 4 Family and Friends. Minu pere ja sõbrad. Omastav asesõna. Tegusõna omama - have/has.

Unit 5 The way we live. Söök ja jook. Rahvused ja keeled. Lihtolevik. Artikkel a/an. Arvsõna 1-100. Kui palju see maksab?

Unit 6 Every Day. Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. Lihtolevik. Always/sometimes/never.

Unit 7 My favourites. Minu lemmikud. Küsisõna. Omadussõna. Asesõna me/him/us/them. This/that. Can I …… ?

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.