Madalam kesktase: Vene keel A2-tasemele

Kursuse sihtgrupiks on vähetasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed. Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine ja vene keele valdamine vähemalt algtasemel (A1).

Toimub Ainemaht Hind
25.09-13.11.2018
TK 19.00-20.30
Pepleri 4
30 ak. tundi 0 €
Registreerima

Kursuse kirjeldus

Kursuse eesmärgiks on arendada õppijate vene keele oskust A2-tasemel. Koolituse tulemusena paranevad õppija kutseoskused ja suureneb tema konkurentsivõime tööturul.

Tasuta koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis raames" ja Eesti Vabaharidusliidu projektide Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019, Ettevõtlik õppija (2016-2019) ja Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) toel.

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel keelekasutusel. Käsitletavast teemast ja rühma eripärast lähtuvalt kasutatakse erinevate keeleõppemeetodite (kommunikatiivne lähenemisviis, ülesandepõhine keeleõpe jm) metoodilisi võtteid. Oluline koht õppetöös on koosõppel (rühma- ja paaristöö), mängulistel tegevustel ja õpitu kordamisel. Keele omandamist toetavad pildi- ja videomaterjal, veebipõhised keeleõppetegevused ja õpitu rakendamine keelekeskkonnas.

Teemad

 • Viisakusväljendid
 • Enda ja teiste tutvustamine
 • Isikuandmete andmine ja küsimine
 • Elulugu
 • Haridus
 • Kodu ja kodukoht
 • Mina, minu töökoht ja eelnev töökogemus
 • Tasemele vastav grammatika

Kursusel õpitakse kasutama viisakusväljendeid. Tutvustatakse ennast ja teisi ning esitatakse teemakohaseid küsimusi. Õpitakse esitama isikuandmeid, esitatakse teemakohaseid küsimusi ja harjutatakse ankeetide täitmist. Räägitakse oma elu tähtsamatest sündmustest ja haridusteest. Kirjeldatakse oma kodu ja kodukohta. Harjutatakse ajaväljendite (kellaaeg, päev, kuu, aastaaeg, aastaarv) kasutamist. Omandatakse sõnavara, et tutvustada oma töökohta ja rääkida tööülesannetest.

Grammatika: arvsõna, asesõna, tegusõna pööramine olevikus, minevikus ja tulevikus, omadussõna võrdlemine, nimisõna käänamine.

Maht: 30 akadeemilist tundi auditoorset tööd + 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Hindamine: Lõputest, millest sõnavara ja grammatika test moodustab 40%, vestlus 60%.

Hindamiskriteeriumid:

 • oskab end arusaadavaks teha päheõpitud lausete või üksikute väljendite abil tuttavates suhtlusolukordades (nt kedagi kuhugi kutsudes, söögikohas tellimust esitades);
 • oskab jutustada varasematest tegevustest ja lihtsal viisil kirjeldada oma kodukohta, ning sõprade ja pereliikmete välimust, iseloomu ja lemmiktegevusi;
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest igapäevastel teemadel, leides neist endale vajalikku teavet (nt kuulutused, lihtne isiklik kiri);
 • oskab lihtsate lausetega kirjutada nt postkaarti, kirja.

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus kui õppija on osalenud õppetöös nõutaval määral ja demonstreerinud õpiväljundite saavutamist.

Juhendaja

Irina Lužetskaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava eesti keel (võõrkeelena) erialal. Vene keele õpetamine on mulle alati põnev olnud. See on minu emakeel. Olen tunde andnud erinevas vanuses õppijatele lastest kuni täiskasvanuteni. Kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles. Suurim rõõm on näha, kuidas keeleõppimise käigus kasvab ka inimeste julgus ja enesekindlus. Iga uus keel on võti uude maailma!

Registreeri gruppi

Osaleja
Sisesta osaleja eesnimi.
Sisesta osaleja perekonnanimi.
Sisesta osaleja kontakttelefon.
Sisesta osaleja e-posti aadress, millele saadame registreerimiskinnituse.

Registreerimine ei kinnita automaatselt, et olete koolitusele arvatud, vaid osalejatest tehakse valik lähtudes sihtgruppi kuulumisest ja motivatsioonist.

Lisainfo
Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ja tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ning eratundides osalemine.

Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan andmete õigsust.

Tutvu õppetöö korraldusega!
 1. Koolitusel osalemiseks tuleb õppetasu tasuda arvel märgitud tähtajaks, mis saadetakse koos registreerumise kinnitusega (reeglina on tähtaeg kaks nädalat enne koolituse algust). Kokkuleppel koolitussekretäriga ja koolituslepingu sõlmimisega on võimalik tasuda osade kaupa.
 2. Koolitusest loobumise korral palume sellest Tartu Rahvaülikooli töötajat viivitamatult teavitada. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui kaks tööpäeva enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata ja väljastatud arve kuulub tasumisele.

Jaga

Jaga selle kursuse infot teistega.

Jaga |