Inglise keele elementaartase A1.2

Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 Elementaartase A1.2 grupp 3 II osa
30.01-15.05.2019
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
30 Mariliis Ruutma 130 €
 Elementaartase A 1.2 vanemaealistele
16.01-22.05.2019
K 10.15-12.15
Pepleri 4, Tartu
48 Ruth Jõgi 207 €
 Elementaartase A1.2 grupp 1 II osa
14.01-20.05.2019
E 8.30-10.30
Pepleri 4, Tartu
50 Ruth Jõgi 215 €
 Elementaartase A1.2 grupp 2 II osa
5.02-30.04.2019
TN 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
50 Mairi Meizner 215 €
 Elementaartase A1.2 UUS
21.01-13.05.2019
E 15.15-16.45
Pepleri 4, Tartu
30 Krista Pisuke 150 €
 на базе русского языка 55+
13.02-8.05.2019
K 9.15-11.15
Pepleri 4, Tartu
32 Evgenia de la Haye 112 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keele elementaartase A1.2: Elementaartase A1.2 grupp 3 II osa

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes teavad viiskusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi. Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Inglise keele elementaartase A1.2: Elementaartase A1.2 grupp 1 II osa

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes teavad viiskusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi. Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Inglise keele elementaartase A1.2: Elementaartase A1.2 grupp 2 II osa

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes teavad viisakusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi. Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Inglise keele elementaartase A1.2: Elementaartase A1.2 UUS

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes teavad viisakusväljendeid; oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama; oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme; teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve ning hindu; teavad asesõnu, nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi. Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Inglise keele elementaartase A1.2: на базе русского языка 55+

АНГЛИЙСКИЙ - НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ELEMENTARY LEVEL) на базе русского языка.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes

  • teavad viiskusväljendeid
  • oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama
  • oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme
  • teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve, hindu
  • teavad asesõnu
  • teavad nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi.

Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 1 You and me. Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid. Tegusõna olema. Omastav asesõna. Omastav kääne. Omadussõna. Verbid have/go/live/like.

Unit 2 A good Job! Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik - he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.

Unit 3 Work hard, play hard! Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel. Lihtolevik - I/you/we/they. Sagedusmäärsõna. Ankeedi täitmine.

Unit 4 Somewhere to live. Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Unit 5 Super me! Mida ma teha oskan? Can/can`t. Määrsõna. Nimisõna + nimisõna. Tegusõna + nimisõna. Eessõna. Viisakusväljendid (teene palumine). Ametlik kiri (avaldus).

Unit 6 Life`s ups and downs. Elulugu. Lihtminevik; reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad. Ajamäärus. Kirjeldame tundeid. Kirjeldame asju. Kuupäevad.

Iseseisev töö

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.