Inglise keel: elementaartase A1-A2

Õppetöö toimub A1.2 tasemel.

Grupp Toimub M* Juhendaja(d) Hind
 UUS grupp 2 - на базе русского языка 55+
1.03-31.05.2018
N 9.00-11.00
Pepleri 4
36 72 €
 Jätkugrupp 1
15.01-30.04.2018
EK 17.15-18.45
Pepleri 4
60 Siiri Mugra 240 €
 Jätkugrupp 2
25.01-10.05.2018
N 11.00-13.00
Pepleri 4
40 Katie Kontson 171 €
 Jätkugrupp 4
13.01-28.04.2018
L 10.00-12.30
Pepleri 4
42 Piret Kivi 168 €
 Jätkugrupp 55+
10.01-9.05.2018
K 10.30-12.45
Pepleri 4
54 Ruth Jõgi 190 €

* Kursuse maht akadeemilistes tundides

Inglise keel: elementaartase A1-A2: UUS grupp 2 - на базе русского языка 55+

АНГЛИЙСКИЙ - НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (ELEMENTARY LEVEL). на базе русского языка.

Inglise keel: elementaartase A1-A2: jätkugrupp 1

Elementaarkursuse 2. osa. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Inglise keel: elementaartase A1-A2: jätkugrupp 2

Elementaarkursuse 2. osa. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Inglise keel: elementaartase A1-A2: jätkugrupp 4

Elementaarkursuse 2. osa. Õppetöö toimub A2.1 tasemel.

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut. Kursusetasule käibemaksu ei lisandu.

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste. Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud ja kes

  • teavad viiskusväljendeid
  • oskavad pöörata tegusõnu olema ja omama
  • oskavad moodustada oleviku ja tuleviku ajavorme
  • teavad numbreid ja oskavad öelda kellaega, kuupäevi, aastaarve, hindu
  • teavad asesõnu
  • teavad nädalapäevi, kuude ja aastaaegade nimetusi.

Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel. Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge. Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure. Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppe sisu

Unit 1 You and me. Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid. Tegusõna olema. Omastav asesõna. Omastav kääne. Omadussõna. Verbid have/go/live/like.

Unit 2 A good Job! Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik - he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.

Unit 3 Work hard, play hard! Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel. Lihtolevik - I/you/we/they. Sagedusmäärsõna. Ankeedi täitmine.

Unit 4 Somewhere to live. Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Unit 5 Super me! Mida ma teha oskan? Can/can`t. Määrsõna. Nimisõna + nimisõna. Tegusõna + nimisõna. Eessõna. Viisakusväljendid (teene palumine). Ametlik kiri (avaldus).

Unit 6 Life`s ups and downs. Elulugu. Lihtminevik; reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad. Ajamäärus. Kirjeldame tundeid. Kirjeldame asju. Kuupäevad.

Iseseisev töö

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust, samuti kasutada õpiku ja töövihiku juurde kuuluvaid CD-ROM-e.