Video filmimine ja montaaž

Koolitusel õpitakse teoreetiliste loengute ja praktika käigus kaamera käsitsemist ja video monteerimist. Kursus sobib nii firmavideode tegemiseks kui ka peresündmuste jäädvustamiseks.

Teemad:
  • Loeng. Terminid ja mõisted. Kaamera käsitsemise alused ja tavad. Erinevad filmimise stiilid. Valgus ja valgustamine. Heli pildi abimehena.
  • Praktika. Teeme loengus kuuldu ja õpitu põhjal harjutusi
  • Loeng. Loo jutustamine pildiga. Vahendid loo jutustamiseks. Erinevad näited
  • Praktika. Igaüks filmib üles ühe loo
  • Loeng. Montaaži terminid, mõisted ja tavad. Montaaž kui loo jutustamise abimees. Erinevad näited
  • Praktika. Filmitud loo montaaž ja ühine läbivaatus

Õppe kogumaht on 28 akadeemilist tundi (sh 24 tundi auditoorset ja praktilist tööd, 4 tundi iseseisvat tööd).

Õpiväljundid
Kursuse edukas läbinu
- tunneb termineid ja mõisteid, kaamera käsitsemise aluseid ja filmimise stiile
- teab, kuidas kasutada valgust ja heli
- tunneb montaaži termineid, mõisteid ja aluseid
- oskab filmida videoklippi ja seda monteerida

Kursuse eelduseks on kaamera või muu salvestusseadme (telefon, tablet, fotoaparaat vms) olemasolu ja baasteadmised selle tehniliseks kasutamiseks. Samuti arvuti või mõne muu videomonteerimist võimaldava seadme olemasolu. Montaažiseadmes peab olema montaažiprogramm ja kursuslasel põhilised oskused seda kasutada. Kindlasti peavad kaameraga salvestatud failid sobima seadme montaažiprogrammiga.
Kui kellelgi on mikrofon, mida saab kaameraga ühendada, siis selle peaks ka kaasa võtma.

Õpingute alustamise tingimused: arvutikasutamise algoskused

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine (vähemalt 75%), harjutuste sooritamine.

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekeskkonna kirjeldus: Meie õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas vajalikud vahendid. Koolitusel osaleja kasutab isiklikku arvutit.

Õppekavarühm: 213 Audiovisuaalne ja muu meedia

Fotol kursuse juhendaja Mati Kark