Tartu Rahvaülikooli esilehele

Lapsehoidjakoolitus

Kursusel saab ettevalmistuse lapsehoidja kutseeksami edukaks sooritamiseks. Esmaabikoolitust viib läbi SA Tartu Kiirabi Koolituskeskus Riia 18. Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel koolituskaardi tutvustusest. Küsi lisainfot ja abi koolitusjuhilt - Piret Tegova, piret@rahvaylikool.ee, 5330 5205

Palun küsige pakkumist info@rahvaylikool.ee, 736 1540.

Lisaks eelpool kirjeldatud lektoritele koolitavad ka Piret Peets, Andras Laugamets, Õie Aasna, Viive Vellemaa, Kadi Tamm ja Piret Tegova Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna. Teemad:

Turvalise keskkonna tagamine lapsele 20 akt - töökeskkonna ohutegurid, töötervishoid, lastehoiu nõuded, kodumajanduse ja olmehügieeni alused Lapse kasvu ja arengu toetamine 40 akt - arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid, kõne, taju mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused, väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine, kombeõpetus ja eetika, eakohased päevategevused Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine 5 akt - puhtusekasvatus, lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel 10 akt- söömiskultuur, laste toitlustamise põhimõtted, toitumishügieen ja menüü koostamine Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine 23 akt - lapse tervist ohustavad tegurid, edendavad tegurid, lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine, lapse hooldamise ja põetamise alused Koostöö vanematega 14 akt - lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused, nõustamispõhimõtted, suhtlemispsühholoogia Esmaabi 16 akt - lapse eluliste näitajate normid, erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid, traumad, elustamise ABC, esmaabivõtted ja - vahendid Erilise ja erivajadusega lapse hooldamine 10 akt - erinevad puuded ja haigusseisundid, probleemsed käitumised, rehabilitatsiooni alused, abivahendid ja nende kasutamine, alternatiivkommunikatsiooni alused, eripedagoogika ja - psühholoogia alused Lapsehoiuteenuse osutamine 14 akt - kutse-eetika, õigusaktid, lapsehoiuteenuse osutamine, eneseanalüüs Tööjuhendamine 8 akt - juhtimise alused, meeskonnatöö, arvutikasutus

Kokku 160 tundi auditoorset tööd, lisaks 80 tundi juhendatud praktikat ja 40 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht 280 tundi. Koolituse maht on akadeemilistes tundides. Õpiväljundid Edukas kursuse läbinu:

  • oskab tagada lapsele turvalist keskkonda
  • oskab toetada lapse kasvu ja arengut
  • oskab kujundada ja juhendada lapse hügieeniharjumusi
  • oskab last toitlustada vastavalt vanusele ja eripäradele
  • teab kuidas edendada lase tervist ja hoolitseda haige lapse eest ning anda esmaabi
  • tunneb lapsevanematega efektiivse koostöö põhimõtteid
  • omab lapsehoiuteenuse pakkumiseks vajalikke teadmisi
  • teab, kuidas töötada erilise ja erivajadustega lapsega

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 ak tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat lasteaias või lastehoius. Õpingute alustamise tingimused: keskharidus

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine (auditoorne töö vähemalt 85% sh esmaabi koolitus 100%), praktikal osalemine 100 %, testide, praktiliste ülesannete, iseseisvate tööde ja praktika edukas sooritamine. Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekeskkonna kirjeldus: Rahvaülikooli õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas vajalikud tehnilised- ja abitöövahendid. SA Tartu Kiirabi Koolituskeskuses on vajalikud kõik esmaabi koolituseks vajalikud vahendid. Õppekavarühm: 761 Lastehooldus ja noorsootöö Koolitus on seotud kutsestandardiga lapsehoidja, tase 4 (kinnitatud 8.12.2011).