Tartu Rahvaülikooli esilehele

Lapsehoidjakoolitus

Kursusel saab ettevalmistuse lapsehoidja kutseeksami edukaks sooritamiseks. Esmaabikoolitust viib läbi SA Tartu Kiirabi Koolituskeskus Riia 18.
Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel koolituskaardi tutvustusest.
Küsi lisainfot ja abi koolitusjuhilt - Piret Tegova, piret@rahvaylikool.ee, 5330 5205


Kätlin Tamm

Kätlin on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal ja Tallinna Ülikooli magistriõppe eripedagoog-nõustaja erialal. Kätlin on läbinud ka palju erialaseid täiendkoolitusi. Kätlin on töötanud MTÜ Liikumispuuetega Laste Tugiühingus, Tallinna Kiisupere lasteaias, Uuesalu Lasteaias ja 2009 aastast alates Kammeri Koolis. Kätlini teemad lapsehoidjate kursusel on eripedagoogika, psühholoogia ja lapse väärkohtlemine. Rahvaülikoolis alates 2011.a.

 

Liana Kurg

Liana on lõpetanud Tartu Ülikooli Pedagoogika Kasvatusteadused, Taru Meditsiinikooli Tervisekaitse spetsialisti erialal ja Tartu Ülikooli Rahvatervishoiu magistriõppe epidemioloogia suunal. Liana on osalenud paljudel täiendkoolitustel, tegeleb teadus- ja arendustegevusega, mille peamised uurimisvaldkonnad on laste areng, laste hoiuvõimalused, tervisekaitse ja rahvatervis. Tartu Rahvaülikoolis õpetab töökeskkonnaohutust ja -tervishoidu. Rahvaülikoolis alates 2011.a.

 

Terje Arula

Terje on lõpetanud Tartu Riiklikus Ülikooli Arstiteaduskonna pediaatria eriala, Tallinna Pedagoogikaülikooli Kopenhaageni Õdede Kooli õendusala õpetaja eriala. Õppinud TÜ Avatud Ülikoolis Mentorõppejõuks ja TÜ Arstiteaduskonna Õendusteaduse osakonna magistriõppes. Terje on töötanud Tartu Kliinilise Psühhoneuroloogia Haigla Lasteosakonnas, Tartu Linna Lasteplikliinikus, Taheva Lastesanatooriumis, Valga Maakonna Keskhaiglas, Tartu Meditsiinikoolis ja kuni tänaseni on õppejõud-vanemassistent Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Terje on tegelenud projektitöödega, olnud aktiivne praktilises juhendamis ja õpetamistegevuses ning ühiskondlikus tegevuses. Terje on tegelenud ka igakülgselt enesetäiendusega. Tartu Rahvaülikoolis lektorina alates 2011 aastast.

 

Tiina Kaljumäe

Tiina Kaljumäe töötab Triinu ja Taavi lasteaias ja omab vanempedagoogi ametijärku. Ta viib läbi mitmeid erinevaid laste arengu ja turvalise kasvukeskkonna teemalisi koolitusi Tartu Rahvaülikoolis, koolitusfirmas Reiting PR ja juhendab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikante. Tiina Kaljumäe on ELAL-i liige ja lasteaia tugiisik Tartu linna lasteaiaõpetajate ainesektsioonis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, täiendanud ennast Hea Alguse koolitustel, ELAL-I koolitustel ja AMI. Tartu Rahvaülikoolis on lektor alates 2010 aastast.

 
Koolitus toimub:5.09-3.11.2016 E -R teooriaõpe kell 13 - 17 ja praktika (ajad kokkuleppel)Vaksali 7
Ainemaht:240 akadeemilist tundi
Hind:1440 eurot (käibemaksu ei lisandu)

Lisaks eelpool kirjeldatud lektoritele koolitavad ka Piret Peets, Andras Laugamets, Õie Aasna, Viive Vellemaa, Kadi Tamm ja Piret Tegova

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Teemad:

  • Turvalise keskkonna tagamine lapsele 20 akt - töökeskkonna ohutegurid, töötervishoid, lastehoiu nõuded, kodumajanduse ja olmehügieeni alused
  • Lapse kasvu ja arengu toetamine 40 akt - arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid, kõne, taju mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused, väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine, kombeõpetus ja eetika, eakohased päevategevused
  • Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine 5 akt - puhtusekasvatus, lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus
  • Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel 10 akt- söömiskultuur, laste toitlustamise põhimõtted, toitumishügieen ja menüü koostamine
  • Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine 23 akt - lapse tervist ohustavad tegurid, edendavad tegurid, lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine, lapse hooldamise ja põetamise alused
  • Koostöö vanematega 14 akt - lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused, nõustamispõhimõtted, suhtlemispsühholoogia
  • Esmaabi 16 akt - lapse eluliste näitajate normid, erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid, traumad, elustamise ABC, esmaabivõtted ja - vahendid
  • Erilise ja erivajadusega lapse hooldamine 10 akt - erinevad puuded ja haigusseisundid, probleemsed käitumised, rehabilitatsiooni alused, abivahendid ja nende kasutamine, alternatiivkommunikatsiooni alused, eripedagoogika ja - psühholoogia alused
  • Lapsehoiuteenuse osutamine 14 akt - kutse-eetika, õigusaktid, lapsehoiuteenuse osutamine, eneseanalüüs
  • Tööjuhendamine 8 akt - juhtimise alused, meeskonnatöö, arvutikasutus

Kokku 160 tundi auditoorset tööd, lisaks 80 tundi juhendatud praktikat ja 40 tundi iseseisvat tööd. Koolituse kogumaht 280 tundi. Koolituse maht on akadeemilistes tundides.

Õpiväljundid
Edukas kursuse läbinu:
- oskab tagada lapsele turvalist keskkonda
- oskab toetada lapse kasvu ja arengut
- oskab kujundada ja juhendada lapse hügieeniharjumusi
- oskab last toitlustada vastavalt vanusele ja eripäradele
- teab kuidas edendada lase tervist ja hoolitseda haige lapse eest ning anda esmaabi
- tunneb lapsevanematega efektiivse koostöö põhimõtteid
- omab lapsehoiuteenuse pakkumiseks vajalikke teadmisi
- teab, kuidas töötada erilise ja erivajadustega lapsega

Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 6 AP (240 ak tunni) ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat lasteaias või lastehoius.

Õpingute alustamise tingimused: keskharidus

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine (auditoorne töö vähemalt 85% sh esmaabi koolitus 100%), praktikal osalemine 100 %, testide, praktiliste ülesannete, iseseisvate tööde ja praktika edukas sooritamine.

Väljastatav dokument: tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend

Õppekeskkonna kirjeldus: Rahvaülikooli õpperuumid on kujundatud täiskasvanute õppeks, kus on olemas vajalikud tehnilised- ja abitöövahendid. SA Tartu Kiirabi Koolituskeskuses on vajalikud kõik esmaabi koolituseks vajalikud vahendid.

Õppekavarühm: 761 Lastehooldus ja noorsootöö

Koolitus on seotud kutsestandardiga lapsehoidja, tase 4 (kinnitatud 8.12.2011).


Osale kursusel!